அதிகாரம்: நினைந்தவர்புலம்பல்
Sad Memories - Ninaindhavarpulampal
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1209

விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து.


குறள் விளக்கம்
நாம் இருவரும் வேறு அல்லேம் என்று அடிக்கடி சொல்லும் அவர் இப்போது அன்பு இல்லாதிருத்தலை மிக நினைத்து என் இனிய உயிர் அழிகின்றது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(தலைமகன் தூது வரக் காணாது வருந்துகின்றாள், வற்புறுத்தும் தோழிக்குச் சொல்லியது) வேறு அல்லம் என்பார் அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து - முன்பெல்லாம் நாம் இருவரும் வேறல்லம் என்று சொல்லுவாரது அளியின்மையை மிகவும் நினைந்து: என் இன்னுயிர் விளியும்-எனது இனிய உயிர் கழியாநின்றது. (அளியின்மை - பின் வருவாராகலுமாய்ப் பிரிதலும், பிரிந்து வாராமையும், ஆண்டு நின்றுழித் தூது விடாமையும் முதலாயின. பிரிவாற்றல் வேண்டும் என வற்புறுத்தாட்கு, 'என்னுயிர் கழிகின்றது பிரிவிற்கு அன்று; அவரன்பின்மைக்கு' என எதிர்அழிந்து கூறியவாறு)

TRANSLITERATION:
Viliyumen Innuyir Verallam Enpaar Aliyinmai Aatra Ninaindhu

TRANSLATION:
Dear life departs, when his ungracious deeds I ponder o'er, Who said erewhile, 'We're one for evermore'.

MEANING IN ENGLISH:
My precious life is wasting away by thinking too much on the cruelty of him who said we were not different.
நினைந்தவர்புலம்பல் - MORE KURAL..
குறள்:1201 உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால்
கள்ளினும் காமம் இனிது.

From thought of her unfailing gladness springs, Sweeter than palm-rice wine the joy love brings.
குறள்:1202 எனைத்தொனறு ஏனிதேகாண் காமம்தாம் வீழ்வார்
நினைப்ப வருவதொன்று ஏல்.

How great is love! Behold its sweetness past belief! Think on the lover, and the spirit knows no grief.
குறள்:1203 நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும்.

A fit of sneezing threatened, but it passed away; He seemed to think of me, but do his fancies stray?.
குறள்:1204 யாமும் உளேங்கொல் அவர்நெஞ்சத்து எந்நெஞ்சத்து
ஓஒ உளரே அவர்.

Have I a place within his heart! From mine, alas! he never doth depart.
குறள்:1205 தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்
எம்நெஞ்சத்து ஓவா வரல்.

Me from his heart he jealously excludes: Hath he no shame who ceaseless on my heart intrudes?.
குறள்:1206 மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடியான்
உற்றநாள் உள்ள உளேன்.

How live I yet? I live to ponder o'er The days of bliss with him that are no more.
குறள்:1207 மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன்
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும்.

If I remembered not what were I then? And yet, The fiery smart of what my spirit knows not to forget!.
குறள்:1208 எனைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ
காதலர் செய்யும் சிறப்பு.

My frequent thought no wrath excites. It is not so? This honour doth my love on me bestow.
குறள்:1209 விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார்
அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து.

Dear life departs, when his ungracious deeds I ponder o'er, Who said erewhile, 'We're one for evermore'.
குறள்:1210 விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்
படாஅதி வாழி மதி.

Set not; so may'st thou prosper, moon! that eyes may see My love who went away, but ever bides with me.