அதிகாரம்: தனிப்படர்மிகுதி
The Solitary Anguish - Thanippatarmikudhi
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1195

நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.


குறள் விளக்கம்
நாம் காதல் கொண்ட காதலர் தாமும் அவ்வாறே நம்மிடம் காதல் கொள்ளாதபோது, நமக்கு அவர் என்ன நன்மை செய்வார்?.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
('அவர்மேற் காதலுடைமையின் அவர் கருத்தறிந்து ஆற்றினாய்', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்ப - நம்மால் காதல் செய்யப்பட்டவர் நமக்கு என்ன இன்பத்தைச் செய்வர்; தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை - அவ்வாறே தாமும் நம்கண் காதல் செய்யாவழி. (எச்ச உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. 'அக்காதல் உடைமையால் நாம் பெற்றது துன்பமே' என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Naamkaadhal Kontaar Namakkevan Seypavo Thaamkaadhal Kollaak Katai

TRANSLATION:
From him I love to me what gain can be, Unless, as I love him, he loveth me?.

MEANING IN ENGLISH:
He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?.
தனிப்படர்மிகுதி - MORE KURAL..
குறள்:1191 தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி.

The bliss to be beloved by those they love who gains, Of love the stoneless, luscious fruit obtains.
குறள்:1192 வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி.

As heaven on living men showers blessings from above, Is tender grace by lovers shown to those they love.
குறள்:1193 வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு.

Who love and are beloved to them alone Belongs the boast, 'We've made life's very joys our own.'.
குறள்:1194 வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்.

Those well-beloved will luckless prove, Unless beloved by those they love.
குறள்:1195 நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.

From him I love to me what gain can be, Unless, as I love him, he loveth me?.
குறள்:1196 ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது.

Love on one side is bad; like balanced load By porter borne, love on both sides is good.
குறள்:1197 பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.

While Kaman rushes straight at me alone, Is all my pain and wasting grief unknown? .
குறள்:1198 வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.

Who hear from lover's lips no pleasant word from day to day, Yet in the world live out their life,- no braver souls than they!.
குறள்:1199 நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு.

Though he my heart desires no grace accords to me, Yet every accent of his voice is melody.
குறள்:1200 உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.

Tell him thy pain that loves not thee? Farewell, my soul, fill up the sea!.