அதிகாரம்: பசப்புறுபருவரல்
The Pallid Hue - Pasapparuparuvaral
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1187

புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு.


குறள் விளக்கம்
தலைவனைத் தழுவிக் கிடந்தேன்; பக்கத்தே சிறிது அகன்றேன்; அவ்வளவிலேயே பசலை நிறம் அள்ளிக் கொள்வதுபோல் வந்து பரவி விட்டதே!.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(இதுவும் அது.) புல்லிக் கிடந்தேன் புடை பெயர்ந்தேன் - முன்னொரு ஞான்று காதலரைப் புல்லிக்கிடந்த யான் அறியாது புடை பெயர்ந்தேன்; அவ்வளவில் பசப்பு அள்ளிக் கொள்வற்று - அப்புடைபெயர்ந்த அளவிலே பசப்பு அள்ளிக் கொள்வது போல வந்து செறிந்தது. ('கொள்வது' என்பது குறைந்து நின்றது. அள்ளிக் கொள்வது - அள்ளிக் கொள்ளப்படும் பொருள். 'அப்புடைபெயர்ச்சி மாத்திரத்திற்கு அவ்வாறாயது, இப்பிரிவின்கண் ஆமாறு சொல்ல வேண்டுமோ'? என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Pullik Kitandhen Putaipeyarndhen Avvalavil Allikkol Vatre Pasappu

TRANSLATION:
I lay in his embrace, I turned unwittingly; Forthwith this hue, as you might grasp it, came on me.

MEANING IN ENGLISH:
I who was in close embrace just turned aside and the moment I did so, sallowness came on me like something to be seized on.
பசப்புறுபருவரல் - MORE KURAL..
குறள்:1181 நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்
பண்பியார்க்கு உரைக்கோ பிற.

I willed my lover absent should remain; Of pining's sickly hue to whom shall I complain?.
குறள்:1182 அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென்
மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு.

'He gave': this sickly hue thus proudly speaks, Then climbs, and all my frame its chariot makes.
குறள்:1183 சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து.

Of comeliness and shame he me bereft, While pain and sickly hue, in recompense, he left.
குறள்:1184 உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு.

I meditate his words, his worth is theme of all I say, This sickly hue is false that would my trust betray.
குறள்:1185 உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
மேனி பசப்பூர் வது.

My lover there went forth to roam; This pallor of my frame usurps his place at home.
குறள்:1186 விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கன்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு.

As darkness waits till lamp expires, to fill the place, This pallor waits till I enjoy no more my lord's embrace.
குறள்:1187 புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு.

I lay in his embrace, I turned unwittingly; Forthwith this hue, as you might grasp it, came on me.
குறள்:1188 பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவர்என்பார் இல்.

On me, because I pine, they cast a slur; But no one says, 'He first deserted her.'.
குறள்:1189 பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார்
நன்னிலையர் ஆவர் எனின்.

Well! let my frame, as now, be sicklied o'er with pain, If he who won my heart's consent, in good estate remain!.
குறள்:1190 பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
நல்காமை தூற்றார் எனின்.

'Tis well, though men deride me for my sickly hue of pain; If they from calling him unkind, who won my love, refrain.