அதிகாரம்: பசப்புறுபருவரல்
The Pallid Hue - Pasapparuparuvaral
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1186

விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கன்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு.


குறள் விளக்கம்
விளக்கினுடைய மறைவைப் பார்த்துக் காத்திருக்கின்ற இருளைப் போலவே, தலைவனுடைய தழுவுதலின் ‌சோர்வைப் பார்த்துக் காத்திருக்கினறது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(இதுவும் அது.) விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் - விளக்கினது மெலிவு பார்த்து நெருங்கி வரும் இருளே போல்; கொண்கன் முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு - கொண்கன் முயக்கினது மெலிவு பார்த்து நெருங்கி வரும் இப்பசப்பு. ('பார்க்கும்' என்பன இலக்கணைச் சொல். 'முன் பிரியாதிருக்கவும் தனக்கு அவகாசம் பார்த்து வரும் பசப்பு, பிரிவு பெற்றால் என் செய்யாது'? என்பாம்.)

TRANSLITERATION:
Vilakkatram Paarkkum Irulepol Konkan Muyakkatram Paarkkum Pasappu

TRANSLATION:
As darkness waits till lamp expires, to fill the place, This pallor waits till I enjoy no more my lord's embrace.

MEANING IN ENGLISH:
Just as darkness waits for the failing light; so does sallowness wait for the laxity of my husband's intercourse.
பசப்புறுபருவரல் - MORE KURAL..
குறள்:1181 நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்
பண்பியார்க்கு உரைக்கோ பிற.

I willed my lover absent should remain; Of pining's sickly hue to whom shall I complain?.
குறள்:1182 அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென்
மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு.

'He gave': this sickly hue thus proudly speaks, Then climbs, and all my frame its chariot makes.
குறள்:1183 சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து.

Of comeliness and shame he me bereft, While pain and sickly hue, in recompense, he left.
குறள்:1184 உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு.

I meditate his words, his worth is theme of all I say, This sickly hue is false that would my trust betray.
குறள்:1185 உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
மேனி பசப்பூர் வது.

My lover there went forth to roam; This pallor of my frame usurps his place at home.
குறள்:1186 விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கன்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு.

As darkness waits till lamp expires, to fill the place, This pallor waits till I enjoy no more my lord's embrace.
குறள்:1187 புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு.

I lay in his embrace, I turned unwittingly; Forthwith this hue, as you might grasp it, came on me.
குறள்:1188 பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவர்என்பார் இல்.

On me, because I pine, they cast a slur; But no one says, 'He first deserted her.'.
குறள்:1189 பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார்
நன்னிலையர் ஆவர் எனின்.

Well! let my frame, as now, be sicklied o'er with pain, If he who won my heart's consent, in good estate remain!.
குறள்:1190 பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
நல்காமை தூற்றார் எனின்.

'Tis well, though men deride me for my sickly hue of pain; If they from calling him unkind, who won my love, refrain.