அதிகாரம்: பசப்புறுபருவரல்
The Pallid Hue - Pasapparuparuvaral
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1185

உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
மேனி பசப்பூர் வது.


குறள் விளக்கம்
அதோ பார்! எம்முடைய காதலர் பிரிந்து செல்கின்றார்; இதோ பார்! என்னுடைய மேனியில் பசலை நிறம் வந்து படர்கிறது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(காதலர் பிரிந்து அணித்தாயிருக்கவும் ஆற்றுகின்றிலை என்ற தோழிக்கு முன் நிகழ்ந்தது கூறியது.) எம் காதலர் உவக்காண் செல்வார் - பண்டும் நம் காதலர் உங்கே செல்வாராக; என் மேனி பசப்பு ஊர்வது இவக்காண- என் மேனி பசப்பூர்வது இங்கேயன்றோ? அப்பெற்றியது இன்று பிறிதொன்றாமோ? ('உவக்காண்', 'இவக்காண்' என்பன ஒட்டி நின்ற இடைச்சொற்கள், தேய அண்மையாற் கால அண்மை கருதப்பட்டது. 'அவர் செலவும் பசப்பினது வரவும் பகல் இரவுகளின் செலவும் வரவும் போல்வது அறிந்து வைத்து அறியாதாய்போல நீ சொல்லுகின்றது என்ன'? என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Uvakkaanem Kaadhalar Selvaar Ivakkaanen Meni Pasappoor Vadhu

TRANSLATION:
My lover there went forth to roam; This pallor of my frame usurps his place at home.

MEANING IN ENGLISH:
Just as my lover departed then, did not sallowness spread here on my person ?.
பசப்புறுபருவரல் - MORE KURAL..
குறள்:1181 நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்
பண்பியார்க்கு உரைக்கோ பிற.

I willed my lover absent should remain; Of pining's sickly hue to whom shall I complain?.
குறள்:1182 அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென்
மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு.

'He gave': this sickly hue thus proudly speaks, Then climbs, and all my frame its chariot makes.
குறள்:1183 சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து.

Of comeliness and shame he me bereft, While pain and sickly hue, in recompense, he left.
குறள்:1184 உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்பது அவர்திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு.

I meditate his words, his worth is theme of all I say, This sickly hue is false that would my trust betray.
குறள்:1185 உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண்என்
மேனி பசப்பூர் வது.

My lover there went forth to roam; This pallor of my frame usurps his place at home.
குறள்:1186 விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கன்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு.

As darkness waits till lamp expires, to fill the place, This pallor waits till I enjoy no more my lord's embrace.
குறள்:1187 புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு.

I lay in his embrace, I turned unwittingly; Forthwith this hue, as you might grasp it, came on me.
குறள்:1188 பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவர்என்பார் இல்.

On me, because I pine, they cast a slur; But no one says, 'He first deserted her.'.
குறள்:1189 பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார்
நன்னிலையர் ஆவர் எனின்.

Well! let my frame, as now, be sicklied o'er with pain, If he who won my heart's consent, in good estate remain!.
குறள்:1190 பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
நல்காமை தூற்றார் எனின்.

'Tis well, though men deride me for my sickly hue of pain; If they from calling him unkind, who won my love, refrain.