அதிகாரம்: அலரறிவுறுத்தல்
The Announcement of the Rumour - Alararivuruththal
குறள் இயல்: களவியல்
The Pre-marital love - Kalaviyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1144

கவ்வையால் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல்
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து.


குறள் விளக்கம்
எம் காமம் ஊரார் சொல்லுகின்ற அலரால் வளர்வதாயிற்று, அந்த அலர் இல்லையானால் அது தன் தன்மை இழந்து சுருங்கிப் போய்விடும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(இதுவும் அது) காமம் கவ்வையால் கவ்விது - என் காமம் இவ்வூர் எடுக்கின்ற அலரானே அலர்தலை யுடைத்தாயிற்று; அது இன்றேல் தன்மை இழந்து தவ்வென்னும் - அவ்வலர் இல்லையாயின், தன் இயல்பு இழந்து சுருங்கும். (அலர்தல்: மேன்மேல் மிகுதல். செவ்வையுடையதனைச் செவ்விது என்றாற் போலக் கவ்வையுடையதனைக் 'கவ்விது' என்றார். இயல்பு: இன்பம் பயத்தல், 'தவ்வென்னும்' என்பது குறிப்பு மொழி: 'நூல்கால் யாத்த மாலை வெண்குடை, தவ்வென றசைஇத் தாழ்துளி மறைப்ப' (நெடுநல்.184-85) என்புழியும் அது.)

TRANSLITERATION:
Kavvaiyaal Kavvidhu Kaamam Adhuvindrel Thavvennum Thanmai Izhandhu

TRANSLATION:
The rumour rising makes my love to rise; My love would lose its power and languish otherwise.

MEANING IN ENGLISH:
Rumour increases the violence of my passion; without it it would grow weak and waste away.
அலரறிவுறுத்தல் - MORE KURAL..
குறள்:1141 அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால்.

By this same rumour's rise, my precious life stands fast; Good fortune grant the many know this not!.
குறள்:1142 மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்.

The village hath to us this rumour giv'n, that makes her mine; Unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne.
குறள்:1143 உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.

The rumour spread within the town, is it not gain to me? It is as though that were obtained that may not be.
குறள்:1144 கவ்வையால் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல்
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து.

The rumour rising makes my love to rise; My love would lose its power and languish otherwise.
குறள்:1145 களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது.

The more man drinks, the more he ever drunk would be; The more my love's revealed, the sweeter 'tis to me! .
குறள்:1146 கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.

I saw him but one single day: rumour spreads soon As darkness, when the dragon seizes on the moon.
குறள்:1147 ஊரவர் கெளவை எருவாக அன்னைசொல்
நீராக நீளும்இந் நோய்.

My anguish grows apace: the town's report Manures it; my mother's word doth water it.
குறள்:1148 நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கெளவையால்
காமம் நுதுப்பேம் எனல்.

With butter-oil extinguish fire! 'Twill prove Harder by scandal to extinguish love.
குறள்:1149 அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம்பு என்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை.

When he who said 'Fear not!' hath left me blamed, While many shrink, can I from rumour hide ashamed?.
குறள்:1150 தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
கெளவை எடுக்கும்இவ் வூர்.

If we desire, who loves will grant what we require; This town sends forth the rumour we desire!.