அதிகாரம்: காதற்சிறப்புரைத்தல்
Declaration of Love's special Excellence - Kaadharsirappuraiththal
குறள் இயல்: களவியல்
The Pre-marital love - Kalaviyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1130

உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.


குறள் விளக்கம்
காதலர் எப்போதும் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார், ஆனால் அதை அறியாமல் பிரிந்து வாழ்கின்றார், அன்பில்லாதவர் என்று இந்த ஊரார் அவரைப் பழிப்பர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(இதுவும் அது.) என்றும் உள்ளத்துள் உவந்து உறைவர் - காதலர் எஞ்ஞான்றும் என் உள்ளத்துள்ளே உவந்து உறையா நிற்பர்; இகழ்ந்து உறைவர் ஏதிலர் என்னும் இவ்வூர் - அதனை அறியாது அவரைப் பிரிந்து உறையா நின்றார், அன்பிலர் என்று சொல்லாநிற்கும் இவ்வூர். ('உவந்து உறைவர்' என்றதனால் அன்புடைமை கூறினாள். 'பிரியாமையும் அன்பும் உடையாரை இலர் எனப் பழிக்கற்பாலையல்லை' என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Uvandhuraivar Ullaththul Endrum Ikandhuraivar Edhilar Ennum Iv Voor

TRANSLATION:
Rejoicing in my very soul he ever lies; 'Her love estranged is gone far off!' the village cries

MEANING IN ENGLISH:
My lover dwells in my heart with perpetual delight; but the town says he is unloving and (therefore) dwells afar.
காதற்சிறப்புரைத்தல் - MORE KURAL..
குறள்:1121 பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர்.

The dew on her white teeth, whose voice is soft and low, Is as when milk and honey mingled flow.
குறள்:1122 உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு.

Between this maid and me the friendship kind Is as the bonds that soul and body bind.
குறள்:1123 கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற்கு இல்லை இடம்.

For her with beauteous brow, the maid I love, there place is none; To give her image room, O pupil of mine eye, begone!
குறள்:1124 வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து.

Life is she to my very soul when she draws nigh; Dissevered from the maid with jewels rare, I die!.
குறள்:1125 உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.

I might recall, if I could once forget; but from my heart Her charms fade not, whose eyes gleam like the warrior's dart.
குறள்:1126 கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருகுவரா
நுண்ணியர்எம் காத லவர்.

My loved one's subtle form departs not from my eyes; I wink them not, lest I should pain him where he lies.
குறள்:1127 கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து.

My love doth ever in my eyes reside; I stain them not, fearing his form to hide.
குறள்:1128 நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து.

Within my heart my lover dwells; from food I turn That smacks of heat, lest he should feel it burn.
குறள்:1129 இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.

I fear his form to hide, nor close my eyes: 'Her love estranged is gone!' the village cries.
குறள்:1130 உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.

Rejoicing in my very soul he ever lies; 'Her love estranged is gone far off!' the village cries