அதிகாரம்: காதற்சிறப்புரைத்தல்
Declaration of Love's special Excellence - Kaadharsirappuraiththal
குறள் இயல்: களவியல்
The Pre-marital love - Kalaviyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1122

உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு.


குறள் விளக்கம்
இம் மடந்தையோடு எம்மிடையே உள்ள நட்பு முறைகள், உடம்போடு உயிர்க்கு உள்ள தொடர்புகள், எத்தன்மையானவையோ அத்தன்மையானவை.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(பிரிவு அச்சம் கூறியது.) உடம்பொடு உயிரிடை என்ன அன்ன - உடம்பொடு உயிரிடை உளவாய நட்புக்கள் எத்தன்மைய? அத்தன்மைய; மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு - இம்மடந்தையோடு எம்மிடை உளவாய நட்புக்கள்.('என்ன'? எனப் பன்மையாற் கூறியது, இரண்டும் தொன்றுதொட்டு வேற்றுமையின்றிக் கலந்து வருதல், இன்பதுன்பங்கள் ஒக்க அனுபவித்தல், இன்றியமையாமை என்றிவற்றை நோக்கி. தெய்வப் புணர்ச்சியாகலான், அதுபொழுது உணர்ச்சியிலள் ஆகியாள் பின் உடையளாமன்றே?ஆயவழி 'இவன் யாவன் கொல்' எனவும், 'என்கண் அன்புடையன்கொல்'? எனவும், 'இன்னும்இவனைத் தலைப்பெய்தல் கூடுங்கொல்'? எனவும் அவள்மனத்தின்கண் நிகழும், அந்நிகழ்வனவற்றைக் குறிப்பான் அறிந்து, அவை தீரக் கூறியவாறு. 'என்னை' என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர்.)

TRANSLITERATION:
Utampotu Uyiritai Ennamar Ranna Matandhaiyotu Emmitai Natpu

TRANSLATION:
Between this maid and me the friendship kind Is as the bonds that soul and body bind.

MEANING IN ENGLISH:
The love between me and this damsel is like the union of body and soul.
காதற்சிறப்புரைத்தல் - MORE KURAL..
குறள்:1121 பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர்.

The dew on her white teeth, whose voice is soft and low, Is as when milk and honey mingled flow.
குறள்:1122 உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு.

Between this maid and me the friendship kind Is as the bonds that soul and body bind.
குறள்:1123 கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற்கு இல்லை இடம்.

For her with beauteous brow, the maid I love, there place is none; To give her image room, O pupil of mine eye, begone!
குறள்:1124 வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து.

Life is she to my very soul when she draws nigh; Dissevered from the maid with jewels rare, I die!.
குறள்:1125 உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.

I might recall, if I could once forget; but from my heart Her charms fade not, whose eyes gleam like the warrior's dart.
குறள்:1126 கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருகுவரா
நுண்ணியர்எம் காத லவர்.

My loved one's subtle form departs not from my eyes; I wink them not, lest I should pain him where he lies.
குறள்:1127 கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து.

My love doth ever in my eyes reside; I stain them not, fearing his form to hide.
குறள்:1128 நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து.

Within my heart my lover dwells; from food I turn That smacks of heat, lest he should feel it burn.
குறள்:1129 இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.

I fear his form to hide, nor close my eyes: 'Her love estranged is gone!' the village cries.
குறள்:1130 உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.

Rejoicing in my very soul he ever lies; 'Her love estranged is gone far off!' the village cries