அதிகாரம்: புணர்ச்சிமகிழ்தல்
Rejoicing in the Embrace - Punarchchimakizhdhal
குறள் இயல்: களவியல்
The Pre-marital love - Kalaviyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1110

அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு.


குறள் விளக்கம்
செந்நிற அணிகலன்களை அணிந்த இவளிடம் பொருந்துந்தோறும் காதல் உணர்தல்,நூற் பொருள்களை அறிய அறிய அறியாதமைக் கண்டாற் போன்றது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(புணர்ந்து உடன் போகின்றான் தன்னுள்ளே சொல்லியது.) அறிதோறு அறியாமை கண்டற்று - நூல்களானும் நுண்ணுணர்வானும் பொருள்களை அறிய முன்னை அறியாமை கண்டாற்போலக் காணப்படாநின்றது; சேயிழைமாட்டுச் செறிதோறும் காமம் - சிவந்த இழையினையுடையாளை இடைவிடாது செறியச்செறிய இவள்மாட்டுக் காதல்.(களவொழுக்கத்திற் பல இடையீடுகளான் எய்தப்பெறாது அவாவுற்றான், இதுபொழுது நிரந்தரமாக எய்தப் பெற்றமையின், 'செறிதோறும்'என்றார். அறிவிற்கு எல்லை இன்மையான், மேன்மேல் அறியஅறிய முன்னையறிவு அறியாமையாய் முடியுமாறு போலச் செறிவிற்கு எல்லையின்றி, மேன்மேற் செறியச் செறிய முன்னைச் செறிவு செறியாமையாய் முடியாநின்றது எனத்தன் ஆராமை கூறியவாறு. இப்புணர்ச்சி மகிழ்தல் தலைமகட்கும் உண்டேனும் அவள்மாட்டுக் குறிப்பான் நிகழ்வதல்லது கூற்றான் நிகழாமை அறிக.)

TRANSLITERATION:
Aridhoru Ariyaamai Kantatraal Kaamam Seridhorum Seyizhai Maattu

TRANSLATION:
The more men learn, the more their lack of learning they detect; 'Tis so when I approach the maid with gleaming jewels decked.

MEANING IN ENGLISH:
As (one's) ignorance is discovered the more one learns, so does repeated intercourse with a well-adorned female (only create a desire for more).
புணர்ச்சிமகிழ்தல் - MORE KURAL..
குறள்:1101 கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
ஒண்தொடி கண்ணே உள.

All joys that senses five- sight, hearing, taste, smell, touch- can give, In this resplendent armlets-bearing damsel live! .
குறள்:1102 பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
தன்நோய்க்குத் தானே மருந்து.

Disease and medicine antagonists we surely see; This maid, to pain she gives, herself is remedy.
குறள்:1103 தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
தாமரைக் கண்ணான் உலகு.

Than rest in her soft arms to whom the soul is giv'n, Is any sweeter joy in his, the Lotus-eyed-one's heaven?.
குறள்:1104 நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள்.

Withdraw, it burns; approach, it soothes the pain; Whence did the maid this wondrous fire obtain?.
குறள்:1105 வேட் ட பொழுதின் அவையவை போலுமே தோட்
டார் கதுப்பினாள் தோள்.

In her embrace, whose locks with flowery wreaths are bound, Each varied form of joy the soul can wish is found.
குறள்:1106 உறுதோறு உயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு
அமிழ்தின் இயன்றன தோள்.

Ambrosia are the simple maiden's arms; when I attain Their touch, my withered life puts forth its buds again!.
குறள்:1107 தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து உண்டற்றால்
அம்மா அரிவை முயக்கு.

As when one eats from household store, with kindly grace Sharing his meal: such is this golden maid's embrace.
குறள்:1108 வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை
போழப் படாஅ முயக்கு.

Sweet is the strict embrace of those whom fond affection binds, Where no dissevering breath of discord entrance finds.
குறள்:1109 ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
கூடியார் பெற்ற பயன்.

The jealous variance, the healing of the strife, reunion gained: These are the fruits from wedded love obtained.
குறள்:1110 அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு.

The more men learn, the more their lack of learning they detect; 'Tis so when I approach the maid with gleaming jewels decked.