அதிகாரம்: இரவச்சம்
The Dread of Mendicancy - Iravachcham
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1064

இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு.


குறள் விளக்கம்
வாழ வழி இல்லாத போதும் இரந்து கேட்க உடன்படாத சால்பு, உலகத்தில் இடமெல்லாம் கொள்ளாத அவ்வளவு பொருமையுடையதாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இடம் இல்லாக்காலும் இரவு ஒல்லாச் சால்பு - நுகரவேண்டுவன இன்றி நல்கூர்ந்தவழியும் பிறர்பாற் சென்று இரத்தலை உடம்படாத அமைதி; இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே - எல்லாவுலகும் ஒருங்கு இயைந்தாலும் கொள்ளாத பெருமையுடைத்து. (அவ்விரத்தலைச் சால்பு விலக்குமாகலின், இரவு ஒல்லாமை அதன்மேல் ஏற்றப்பட்டது. இதனான் அந்நெறியல்லதனைச் சால்புடையார் செய்யார் என்பது கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Itamellaam Kollaath Thakaiththe Itamillaak Kaalum Iravollaach Chaalpu

TRANSLATION:
Who ne'er consent to beg in utmost need, their worth Has excellence of greatness that transcends the earth.

MEANING IN ENGLISH:
Even the whole world cannot sufficiently praise the dignity that would not beg even in the midst of destitution.
இரவச்சம் - MORE KURAL..
குறள்:1061 கரவாது உவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி உறும்.

Ten million-fold 'tis greater gain, asking no alms to live, Even from those, like eyes in worth, who nought concealing gladly give.
குறள்:1062 இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்.

If he that shaped the world desires that men should begging go, Through life's long course, let him a wanderer be and perish so.
குறள்:1063 இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்ட தில்.

Nothing is harder than the hardness that will say, 'The plague of penury by asking alms we'll drive away'
குறள்:1064 இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு.

Who ne'er consent to beg in utmost need, their worth Has excellence of greatness that transcends the earth.
குறள்:1065 தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும் தாள்தந்தது
உண்ணலின் ஊங்கினிய தில்.

Nothing is sweeter than to taste the toil-won cheer, Though mess of pottage as tasteless as the water clear.
குறள்:1066 ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு
இரவின் இளிவந்த தில்.

E'en if a draught of water for a cow you ask, Nought's so distasteful to the tongue as beggar's task.
குறள்:1067 இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று.

One thing I beg of beggars all, 'If beg ye may, Of those who hide their wealth, beg not, I pray'.
குறள்:1068 இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.

The fragile bark of beggary Wrecked on denial's rock will lie.
குறள்:1069 இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்.

The heart will melt away at thought of beggary, With thought of stern repulse 'twill perish utterly.
குறள்:1070 கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போஒம் உயிர்.

E'en as he asks, the shamefaced asker dies; Where shall his spirit hide who help denies? .