அதிகாரம்: இரவு
Mendicancy - Iravu
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1059

ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை.


குறள் விளக்கம்
பொருள் இல்லை என்று இரந்து அதைப் பெற்றுக் கொள்ள விரும்புவோர் இல்லாதபோது, பொருள் கொடுப்பவனிடத்தில் என்ன புகழ் உண்டாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இரந்துகோள் மேவார் இலாஅக் கடை - அவர்பாற்சென்று ஒன்றனை இரந்துகோடலை விரும்புவார் இல்வழி; ஈவார்கண் தோற்றம் என் உண்டாம் - கொடுப்பார் மாட்டு என்ன புகழுண்டாம்? யாதுமில்லை. (தோற்றம் - ஆகுபெயர். மேவுவார் என்பது விகாரமாயிற்று. கொடுத்தல் வண்மை வெளிப்படாமையின் அதனால் புகழெய்தார் என்பதாம். இவை இரண்டு பாட்டானும் உலகிற்கு இரப்பார் வேண்டும் என்பது கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Eevaarkan Ennuntaam Thotram Irandhukol Mevaar Ilaaak Katai

TRANSLATION:
What glory will there be to men of generous soul, When none are found to love the askers' role?.

MEANING IN ENGLISH:
What (praise) would there be to givers (of alms) if there were no beggars to ask for and reveive (them).
இரவு - MORE KURAL..
குறள்:1051 இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி அன்று.

When those you find from whom 'tis meet to ask,- for aid apply; Theirs is the sin, not yours, if they the gift deny.
குறள்:1052 இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின்.

Even to ask an alms may pleasure give, If what you ask without annoyance you receive.
குறள்:1053 கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று
இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து.

The men who nought deny, but know what's due, before their face To stand as suppliants affords especial grace.
குறள்:1055 கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால் கண்ணின்று
இரப்பவர் மேற்கொள் வது.

Because on earth the men exist, who never say them nay, Men bear to stand before their eyes for help to pray.
குறள்:1056 கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்.

It those you find from evil of 'denial' free, At once all plague of poverty will flee.
குறள்:1057 இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து.

If men are found who give and no harsh words of scorn employ, The minds of askers, through and through, will thrill with joy.
குறள்:1058 இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று.

If askers cease, the mighty earth, where cooling fountains flow, Will be a stage where wooden puppets come and go.
குறள்:1059 ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை.

What glory will there be to men of generous soul, When none are found to love the askers' role?.
குறள்:1060 இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி.

Askers refused from wrath must stand aloof; The plague of poverty itself is ample proof.