அதிகாரம்: இரவு
Mendicancy - Iravu
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1054

இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு.


குறள் விளக்கம்
உள்ளதை மறைத்துக் கூறும் தன்மையைக் கனவிலும் அறியாதவரிடத்தில் இரந்து கேட்பதும் பிறர்க்கு கொடுப்பதைப் போன்ற சிறப்புடையது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கரத்தல் கனவிலும் தேற்றாதார்மாட்டு இரத்தலும் - தமக்குள்ளது கரத்தலைக் கனவின்கண்ணும் அறியாதார்மாட்டுச் சென்று ஒன்றனை இரத்தலும்; ஈதலே போலும் - வறியார்க்கு ஈதலே போலும். (உம்மை ஈண்டும் அவ்வாறு நின்றது. தான் புகழ் பயவாதாயினும் முன்னுளதாய புகழ் கெட வாராமையின் 'ஈதலே போலும்' என்றார், ஏகாரம் - ஈற்றசை.)

TRANSLITERATION:
Iraththalum Eedhale Polum Karaththal Kanavilum Thetraadhaar Maattu

TRANSLATION:
Like giving alms, may even asking pleasant seem, From men who of denial never even dream.

MEANING IN ENGLISH:
To beg of such as never think of withholding (their charity) even in their dreams, is in fact the same as giving (it oneself).
இரவு - MORE KURAL..
குறள்:1051 இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின்
அவர்பழி தம்பழி அன்று.

When those you find from whom 'tis meet to ask,- for aid apply; Theirs is the sin, not yours, if they the gift deny.
குறள்:1052 இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
துன்பம் உறாஅ வரின்.

Even to ask an alms may pleasure give, If what you ask without annoyance you receive.
குறள்:1053 கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று
இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து.

The men who nought deny, but know what's due, before their face To stand as suppliants affords especial grace.
குறள்:1054 இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு.

Like giving alms, may even asking pleasant seem, From men who of denial never even dream.
குறள்:1055 கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால் கண்ணின்று
இரப்பவர் மேற்கொள் வது.

Because on earth the men exist, who never say them nay, Men bear to stand before their eyes for help to pray.
குறள்:1056 கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்.

It those you find from evil of 'denial' free, At once all plague of poverty will flee.
குறள்:1057 இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்
உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து.

If men are found who give and no harsh words of scorn employ, The minds of askers, through and through, will thrill with joy.
குறள்:1058 இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று.

If askers cease, the mighty earth, where cooling fountains flow, Will be a stage where wooden puppets come and go.
குறள்:1059 ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இரந்துகோள்
மேவார் இலாஅக் கடை.

What glory will there be to men of generous soul, When none are found to love the askers' role?.
குறள்:1060 இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி.

Askers refused from wrath must stand aloof; The plague of poverty itself is ample proof.