அதிகாரம்: நல்குரவு
Poverty - Nalkuravu
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1045

நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும்.


குறள் விளக்கம்
வறுமை என்று சொல்லப்படும் துன்ப நிலையினுள் பலவகையாக வேறுபட்டுள்ள எல்லாத் துன்பங்களும் சென்று விளைந்திடும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் - நல்குரவு என்று சொல்லப்படும் துன்பம் ஒன்றனுள்ளே; பல் துன்பங்கள் சென்றுபடும் - பல துன்பங்களும் வந்து விளையும். (குரை - இசை நிறை. செலவு - விரைவின்கண் வந்தது. துன்பமுந் தானும் உடனே நிகழ்தலின் நல்குரவைத் துன்பமாக்கியும் அத்துன்பமடியாகச் செல்வர் கடை நோக்கிச் சேறல் துன்பமும், அவரைக் காண்டல் துன்பமும், கண்டால் மறுத்துழி நிகழும் துன்பமும், மறாவழியும் அவர் கொடுத்தது வாங்கல் துன்பமும், அது கொடுவந்து நுகர்வன கூட்டல் துன்பமும் முதலாயின நாள்தொறும் வேறுவேறாக வருதலின், எல்லாத் துன்பங்களும் உளவாம் என்றும் கூறினார். இவை ஐந்து பாட்டானும் நல்குரவின் கொடுமை கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Nalkuravu Ennum Itumpaiyul Palkuraith Thunpangal Sendru Patum

TRANSLATION:
From poverty, that grievous woe, Attendant sorrows plenteous grow.

MEANING IN ENGLISH:
The misery of poverty brings in its train many (more) miseries.
நல்குரவு - MORE KURAL..
குறள்:1041 இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது.

You ask what sharper pain than poverty is known; Nothing pains more than poverty, save poverty alone.
குறள்:1042 இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும்.

Malefactor matchless! poverty destroys This world's and the next world's joys.
குறள்:1043 தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குரவு என்னும் நசை.

Importunate desire, which poverty men name, Destroys both old descent and goodly fame.
குறள்:1044 இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.

From penury will spring, 'mid even those of noble race, Oblivion that gives birth to words that bring disgrace.
குறள்:1045 நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும்.

From poverty, that grievous woe, Attendant sorrows plenteous grow.
குறள்:1046 நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
சொற்பொருள் சோர்வு படும்.

Though deepest sense, well understood, the poor man's words convey, Their sense from memory of mankind will fade away.
குறள்:1047 அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும்
பிறன்போல நோக்கப் படும்.

From indigence devoid of virtue's grace, The mother e'en that bare, estranged, will turn her face.
குறள்:1048 இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு.

And will it come today as yesterday, The grief of want that eats my soul away?.
குறள்:1049 நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது.

Amid the flames sleep may men's eyelids close, In poverty the eye knows no repose.
குறள்:1050 துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று.

Unless the destitute will utterly themselves deny, They cause their neighbour's salt and vinegar to die.