அதிகாரம்: நல்குரவு
Poverty - Nalkuravu
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1042

இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும்.


குறள் விளக்கம்
வறுமை என்று சொல்லப்படும் பாவி ஒருவனை நெருங்கினால், அவனுக்கு மறுமையின்பமும், இன்மையின்பமும் இல்லாமற் போகும் நிலைமை வரும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இன்மை என ஒருபாவி - வறுமை என்று சொல்லப்படுவதொரு பாவி; மறுமையும் இம்மையும் இன்றி வரும் - ஒருவனுழை வருங்கால் அவனுக்கு மறுமையின்பமும் இம்மையின்பமும் இல்லையாக வரும். ('இன்மையென ஒரு பாவி' என்பதற்கு மேல் 'அழுக்காறென ஒரு பாவி' (குறள்-168) என்புழி உரைத்தாங்கு உரைக்க. மறுமை, இம்மை என்பன ஆகுபெயர். ஈயாமையானும் துவ்வாமையானும் அவை இலவாயின. 'இன்றிவிடும்' என்று பாடம் ஓதிப் 'பாவியால்' என விரித்துரைப்பாரும் உளர்.

TRANSLITERATION:
Inmai Enavoru Paavi Marumaiyum Immaiyum Indri Varum

TRANSLATION:
Malefactor matchless! poverty destroys This world's and the next world's joys.

MEANING IN ENGLISH:
When cruel poverty comes on, it deprives one of both the present and future (bliss).
நல்குரவு - MORE KURAL..
குறள்:1041 இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது.

You ask what sharper pain than poverty is known; Nothing pains more than poverty, save poverty alone.
குறள்:1042 இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும்.

Malefactor matchless! poverty destroys This world's and the next world's joys.
குறள்:1043 தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குரவு என்னும் நசை.

Importunate desire, which poverty men name, Destroys both old descent and goodly fame.
குறள்:1044 இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.

From penury will spring, 'mid even those of noble race, Oblivion that gives birth to words that bring disgrace.
குறள்:1045 நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும்.

From poverty, that grievous woe, Attendant sorrows plenteous grow.
குறள்:1046 நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
சொற்பொருள் சோர்வு படும்.

Though deepest sense, well understood, the poor man's words convey, Their sense from memory of mankind will fade away.
குறள்:1047 அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும்
பிறன்போல நோக்கப் படும்.

From indigence devoid of virtue's grace, The mother e'en that bare, estranged, will turn her face.
குறள்:1048 இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு.

And will it come today as yesterday, The grief of want that eats my soul away?.
குறள்:1049 நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது.

Amid the flames sleep may men's eyelids close, In poverty the eye knows no repose.
குறள்:1050 துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று.

Unless the destitute will utterly themselves deny, They cause their neighbour's salt and vinegar to die.