அதிகாரம்: செய்ந்நன்றி அறிதல்
Gratitude - Seynnandri Aridhal
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:103

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது.


குறள் விளக்கம்
இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்றுஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் - இவர்க்கு இது செய்தால் இன்னது பயக்கும் என்று ஆராய்தல் இலராய்ச் செய்த உதவியாகிய ஈரமுடைமையை ஆராயின்; நன்மை கடலின் பெரிது - அதன் நன்மை கடலினும் பெரிது ஆம். (இவை மூன்று பாட்டானும் முறையே காரணம் இன்றிச் செய்ததூஉம், காலத்தினால் செய்ததூஉம், பயன் தூக்காராய்ச் செய்ததூஉம் அளவிலவாதல் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Payandhookkaar Seydha Udhavi Nayandhookkin Nanmai Katalin Peridhu

TRANSLATION:
Kindness shown by those who weigh not what the return may be: When you ponder right its merit, 'Tis vaster than the sea.

MEANING IN ENGLISH:
If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than the sea.
செய்ந்நன்றி அறிதல் - MORE KURAL..
குறள்:101 செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது.

Assistance given by those who ne'er received our aid, Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid.
குறள்:102 காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.

A timely benefit, -though thing of little worth, The gift itself, -in excellence transcends the earth.
குறள்:103 பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது.

Kindness shown by those who weigh not what the return may be: When you ponder right its merit, 'Tis vaster than the sea.
குறள்:104 தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்.

Each benefit to those of actions' fruit who rightly deem, Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem.
குறள்:105 உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.

The kindly aid's extent is of its worth no measure true; Its worth is as the worth of him to whom the act you do.
குறள்:106 மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.

Kindness of men of stainless soul remember evermore! Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore!.
குறள்:107 எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.

Through all seven worlds, in seven-fold birth, Remains in mem'ry of the wise. Friendship of those who wiped on earth, The tears of sorrow from their eyes.
குறள்:108 நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று.

'Tis never good to let the thought of good things done thee pass away; Of things not good, 'tis good to rid thy memory that very day.
குறள்:109 கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்.

Effaced straightway is deadliest injury, By thought of one kind act in days gone by.
குறள்:110 எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

Who every good have killed, may yet destruction flee; Who 'benefit' has killed, that man shall ne'er 'scape free!.