அதிகாரம்: குடிசெயல்வகை
The Way of Maintaining the Family - Kutiseyalvakai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1029

இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.


குறள் விளக்கம்
தன் குடிக்கு வரக்குடிய குற்றத்தை வராமல் நீக்க முயல்கின்ற ஒருவனுடைய உடம்பு துன்பத்திற்கே இருப்பிடமானதோ.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
குடும்பத்தைக் குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு - மூவகைத் துன்பமும் உறற்பாலதாய தன் குடியை அவை உறாமற் காக்க முயல்வானது உடம்பு; இடும்பைக்கே கொள்கலங் கொல் - அம்முயற்சித் துன்பத்திற்கே கொள்கலமாம் அத்துணையோ? அஃது ஒழிந்து இன்பத்திற்கு ஆதல் இல்லையோ? ('உறைப் பெயல் ஒலைபோல, மறைக்குவன் பெரும நிற் குறித்து வருவேலே ' (புறநா.290) என்புழியும் மறைத்தல் இப்பொருட்டாயிற்று. 'என்குடி முழுதும் இன்புற்றுயரவே நான் இருமையும் எய்துதலான் இம்மெய் வருத்த மாத்திரம் எனக்கு நன்று' என்று முயலும் அறிவுடையான், அஃதொரு ஞான்றும் ஒழியாமை நோக்கி, 'இடும்பைக்கே கொள்கலங் கொல்லோ' என்றார். இது குறிப்பு மொழி. இவை இரண்டு பாட்டானும் அவர் அது செய்யும் இயல்பு கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Itumpaikke Kolkalam Kollo Kutumpaththaik Kutra Maraippaan Utampu

TRANSLATION:
Is not his body vase that various sorrows fill, Who would his household screen from every ill?.

MEANING IN ENGLISH:
Is it only to suffering that his body is exposed who undertakes to preserve his family from evil ?
குடிசெயல்வகை - MORE KURAL..
குறள்:1021 கருமம் செயஒருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையின் பீடுடையது இல்.

Who says 'I'll do my work, nor slack my hand', His greatness, clothed with dignity supreme, shall stand.
குறள்:1022 ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
நீள்வினையால் நீளும் குடி.

The manly act and knowledge full, when these combine In deed prolonged, then lengthens out the race's line.
குறள்:1023 குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.

'I'll make my race renowned,' if man shall say, With vest succinct the goddess leads the way.
குறள்:1025 குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.

With blameless life who seeks to build his race's fame, The world shall circle him, and kindred claim.
குறள்:1026 நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.

Of virtuous manliness the world accords the praise To him who gives his powers, the house from which he sprang to raise.
குறள்:1027 அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்து
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.

The fearless hero bears the brunt amid the warrior throng; Amid his kindred so the burthen rests upon the strong.
குறள்:1028 குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்.

Wait for no season, when you would your house uprear; 'Twill perish, if you wait supine, or hold your honour dear.
குறள்:1029 இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.

Is not his body vase that various sorrows fill, Who would his household screen from every ill?.
குறள்:1030 இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி.

When trouble the foundation saps the house must fall, If no strong hand be nigh to prop the tottering wall.