அதிகாரம்: நாணுடைமை
Shame - Naanutaimai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1019

குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
நாணின்மை நின்றக் கடை.


குறள் விளக்கம்
ஒருவன் கொள்கை தவறினால் , அத் தவறு அவனுடையக் குடிப் பிறப்பைத் கெடுக்கும், நாணில்லாத தன்மை நிலைப் பெற்றால் நன்மை எல்லாவற்றையும் கெடுக்கும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கொள்கை பிழைப்பின் குலம் சுடும் - ஒருவனுக்கு ஒழுக்கம் பிழைக்குமாயின் அப்பிழைப்பு அவன் குடிப்பிறப்பொன்றனையும் கெடுக்கும்; நாணின்மை நின்றக்கடை நலம் சுடும் - ஒருவன் மாட்டு நாணின்மை நின்றவழி அந்நிலை அவன் நலம் யாவற்றையும் கெடுக்கும். (நிற்றல் - ஒரு பொழுதும் நீங்காமை. நலம் சாதியொருமை யாதலின், பிறப்பு, கல்வி, குணம், செயல், இனம் என்றிவற்றான் வந்தனவெல்லாம் கொள்ளப்படும். ஒழுக்க அழிவினும் நாண் அழிவு இறப்பத் தீது என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Kulanjutum Kolkai Pizhaippin Nalanjutum Naaninmai Nindrak Katai

TRANSLATION:
'Twill race consume if right observance fail; 'Twill every good consume if shamelessness prevail.

MEANING IN ENGLISH:
Want of manners injures one's family; but want of modesty injures one's character.
நாணுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:1011 கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந் திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற.

To shrink abashed from evil deed is 'generous shame'; Other is that of bright-browed one of virtuous fame.
குறள்:1012 ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.

Food, clothing, and other things alike all beings own; By sense of shame the excellence of men is known.
குறள்:1013 ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
நன்மை குறித்தது சால்பு.

All spirits homes of flesh as habitation claim, And perfect virtue ever dwells with shame.
குறள்:1015 பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு
உறைபதி என்னும் உலகு.

As home of virtuous shame by all the world the men are known, Who feel ashamed for others, guilt as for their own.
குறள்:1016 நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
பேணலர் மேலா யவர்.

Unless the hedge of shame inviolate remain, For men of lofty soul the earth's vast realms no charms retain.
குறள்:1017 நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
நாண்துறவார் நாணாள் பவர்.

The men of modest soul for shame would life an offering make, But ne'er abandon virtuous shame for life's dear sake.
குறள்:1018 பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.

Though know'st no shame, while all around asha med must be: Virtue will shrink away ashamed of thee!.
குறள்:1019 குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
நாணின்மை நின்றக் கடை.

'Twill race consume if right observance fail; 'Twill every good consume if shamelessness prevail.
குறள்:1020 நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
நாணால் உயிர்மருட்டி அற்று.

'Tis as with strings a wooden puppet apes life's functions, when Those void of shame within hold intercourse with men.