அதிகாரம்: நாணுடைமை
Shame - Naanutaimai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1018

பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.


குறள் விளக்கம்
ஒருவன் மற்றவர் நாணத்தக்க பழிக்குக் காரணமாக இருந்தும் தான் நாணாமலிருப்பானானால், அறம் நாணி அவனைக் கைவிடும் தன்மையுடையதாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பிறர் நாணத் தக்கது தான் நாணான் ஆயின் - கேட்டாரும் கண்டாரும் நாணத்தக்க பழியை ஒருவன் தான் நாணாது செய்யுமாயின்; அறம் நாணத்தக்கது உடைத்து - அந்நாணாமை அவனை அறம்விட்டு நீங்கத் தக்க குற்றத்தினையுடைத்து. ('தான்' எனச் செய்வானைப் பிரிக்கின்றார் ஆகலின், 'பிறர்' என்றார். நாணோடு இயைபு இல்லாதானை அறம் சாராது என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Pirarnaanath Thakkadhu Thaannaanaa Naayin Aramnaanath Thakkadhu Utaiththu

TRANSLATION:
Though know'st no shame, while all around asha med must be: Virtue will shrink away ashamed of thee!.

MEANING IN ENGLISH:
Virtue is likely to forsake him who shamelessly does what others are ashamed of.
நாணுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:1011 கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந் திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற.

To shrink abashed from evil deed is 'generous shame'; Other is that of bright-browed one of virtuous fame.
குறள்:1012 ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.

Food, clothing, and other things alike all beings own; By sense of shame the excellence of men is known.
குறள்:1014 அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
பிணிஅன்றோ பீடு நடை.

And is not shame an ornament to men of dignity? Without it step of stately pride is piteous thing to see.
குறள்:1015 பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு
உறைபதி என்னும் உலகு.

As home of virtuous shame by all the world the men are known, Who feel ashamed for others, guilt as for their own.
குறள்:1016 நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
பேணலர் மேலா யவர்.

Unless the hedge of shame inviolate remain, For men of lofty soul the earth's vast realms no charms retain.
குறள்:1017 நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
நாண்துறவார் நாணாள் பவர்.

The men of modest soul for shame would life an offering make, But ne'er abandon virtuous shame for life's dear sake.
குறள்:1018 பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.

Though know'st no shame, while all around asha med must be: Virtue will shrink away ashamed of thee!.
குறள்:1019 குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
நாணின்மை நின்றக் கடை.

'Twill race consume if right observance fail; 'Twill every good consume if shamelessness prevail.
குறள்:1020 நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
நாணால் உயிர்மருட்டி அற்று.

'Tis as with strings a wooden puppet apes life's functions, when Those void of shame within hold intercourse with men.