அதிகாரம்: நாணுடைமை
Shame - Naanutaimai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1011

கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந் திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற.


குறள் விளக்கம்
தகாத செயல் காரணமாக நாணுவதே நாணமாகும், பெண்களுக்கு இயல்பான மற்ற நாணங்கள் வேறு வகையானவை.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நாணுக் கருமத்தால் நாணுதல் - நன்மக்கள் நாணாவது இழந்த கருமங் காரணமாக நாணுதல்; பிற திரு நுதல் நல்லவர் நாணு - அஃதன்றி மனமொழிமெய்களது ஒடுக்கத்தான் வருவனவோ வெனின், அவை அவரளவல்ல, அழகிய நுதலினையுடைய குலமகளிர் நாண்கள். ('பிற குலமகளிர் நாண்' என்றதனான், ஏனையது 'நன்மக்கள் நாண்' என்பதும், 'நாணுதல்' என்றதனால் கருமத்தது இழிவும் பெற்றாம். 'திருநுதல் நல்லவர்' என்பது புகழ்ச்சிக் குறிப்பு. ஏதுப்பன்மை பற்றிப் 'பிற' என்றார். இனி, 'அற்றம் மறைத்தல் முதலியன பொதுமகளிர் நாணோடு ஒக்கும்' என்று உரைப்பாரும் உளர், அவர்க்கு நாண் கேடு பயக்கும் என விலக்கப்பட்டமையானும், அவர் பெயராற் கூறப்பட்டமையானும், அஃது உரையன்மை அறிக. இதனான் நாணினது இலக்கணம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Karumaththaal Naanudhal Naanun Thirunudhal Nallavar Naanup Pira

TRANSLATION:
To shrink abashed from evil deed is 'generous shame'; Other is that of bright-browed one of virtuous fame.

MEANING IN ENGLISH:
True modesty is the fear of (evil) deeds; all other modesty is (simply) the bashfulness of virtuous maids.
நாணுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:1011 கருமத்தால் நாணுதல் நாணுந் திருநுதல்
நல்லவர் நாணுப் பிற.

To shrink abashed from evil deed is 'generous shame'; Other is that of bright-browed one of virtuous fame.
குறள்:1012 ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு.

Food, clothing, and other things alike all beings own; By sense of shame the excellence of men is known.
குறள்:1013 ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நாண்என்னும்
நன்மை குறித்தது சால்பு.

All spirits homes of flesh as habitation claim, And perfect virtue ever dwells with shame.
குறள்:1014 அணிஅன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல்
பிணிஅன்றோ பீடு நடை.

And is not shame an ornament to men of dignity? Without it step of stately pride is piteous thing to see.
குறள்:1015 பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு
உறைபதி என்னும் உலகு.

As home of virtuous shame by all the world the men are known, Who feel ashamed for others, guilt as for their own.
குறள்:1016 நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
பேணலர் மேலா யவர்.

Unless the hedge of shame inviolate remain, For men of lofty soul the earth's vast realms no charms retain.
குறள்:1017 நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
நாண்துறவார் நாணாள் பவர்.

The men of modest soul for shame would life an offering make, But ne'er abandon virtuous shame for life's dear sake.
குறள்:1018 பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.

Though know'st no shame, while all around asha med must be: Virtue will shrink away ashamed of thee!.
குறள்:1019 குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
நாணின்மை நின்றக் கடை.

'Twill race consume if right observance fail; 'Twill every good consume if shamelessness prevail.
குறள்:1020 நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
நாணால் உயிர்மருட்டி அற்று.

'Tis as with strings a wooden puppet apes life's functions, when Those void of shame within hold intercourse with men.