அதிகாரம்: வாழ்க்கைத் துணைநலம்
The Worth of a Wife - Vaazhkkaith Thunainalam
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:51 மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.

As doth the house beseem, she shows her wifely dignity; As doth her husband's wealth befit, she spends: help - meet is she..
குறள்:52 மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.

If household excellence be wanting in the wife, Howe'er with splendour lived, all worthless is th
குறள்:53 இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை?.

There is no lack within the house, where wife in worth excels, There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells.
குறள்:54 பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.

If woman might of chastity retain, What choicer treasure doth the world contain? .
குறள்:55 தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.

No God adoring, low she bends before her lord; Then rising, serves: the rain falls instant at her word!.
குறள்:56 தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.

Who guards herself, for husband's comfort cares, her household's fame, In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman's name.
குறள்:57 சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.

Of what avail is watch and ward? Honour's woman's safest guard.
குறள்:58 பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு.

If wife be wholly true to him who gained her as his bride, Great glory gains she in the world where gods bliss abide.
குறள்:59 புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை.

Who have not spouses that in virtue's praise delight, They lion-like can never walk in scorner's sight.
குறள்:60 மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.

The house's 'blessing', men pronounce the house-wife excellent; The gain of blessed children is its goodly ornament. Explanation: