அதிகாரம்: கனவுநிலையுரைத்தல்
The Visions of the Night - Kanavunilaiyuraiththal
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1211 காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.

It came and brought to me, that nightly vision rare, A message from my love,- what feast shall I prepare?.
குறள்:1212 கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.

If my dark, carp-like eye will close in sleep, as I implore, The tale of my long-suffering life I'll tell my loved one o'er.
குறள்:1213 நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்.

Him, who in waking hour no kindness shows, In dreams I see; and so my lifetime goes!.
குறள்:1214 கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காரை நாடித் தரற்கு.

Some pleasure I enjoy when him who loves not me In waking hours, the vision searches out and makes me see.
குறள்:1215 நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது.

As what I then beheld in waking hour was sweet, So pleasant dreams in hour of sleep my spirit greet.
குறள்:1216 நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினால்
காதலர் நீங்கலர் மன்.

And if there were no waking hour, my love In dreams would never from my side remove.
குறள்:1217 நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவனால்
என்எம்மைப் பீழிப் பது.

The cruel one, in waking hour, who all ungracious seems, Why should he thus torment my soul in nightly dreams?.
குறள்:1218 துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.

And when I sleep he holds my form embraced; And when I wake to fill my heart makes haste!.
குறள்:1219 நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர்.

In dreams who ne'er their lover's form perceive, For those in waking hours who show no love will grieve.
குறள்:1220 நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.

They say, that he in waking hours has left me lone; In dreams they surely see him not,- these people of the town.