அதிகாரம்: இனியவைகூறல்
The Utterance of Pleasant Words - Iniyavaikooral
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:91 இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

Pleasant words are words with all pervading love that burn; Words from his guileless mouth who can the very truth discern.
குறள்:92 அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.

A pleasant word with beaming smile,s preferred, Even to gifts with liberal heart conferred.
குறள்:93 முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்.

With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye, And heart sincere, to utter pleasant words is charity.
குறள்:94 துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.

The men of pleasant speech that gladness breathe around, Through indigence shall never sorrow's prey be found.
குறள்:95 பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.

Humility with pleasant speech to man on earth, Is choice adornment; all besides is nothing worth.
குறள்:96 அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்.

Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow; In him the power of vice declines, and virtues grow.
குறள்:97 நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere, To virtuous action prompting, blessings yield in every sphere.
குறள்:98 சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்.

Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart, In world to come and in this world impart.
குறள்:99 இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது.

Who sees the pleasure kindly speech affords, Why makes he use of harsh, repellant words?.
குறள்:100 இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

When pleasant words are easy, bitter words to use, Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose.