அதிகாரம்: தனிப்படர்மிகுதி
The Solitary Anguish - Thanippatarmikudhi
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1191 தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி.

The bliss to be beloved by those they love who gains, Of love the stoneless, luscious fruit obtains.
குறள்:1192 வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி.

As heaven on living men showers blessings from above, Is tender grace by lovers shown to those they love.
குறள்:1193 வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு.

Who love and are beloved to them alone Belongs the boast, 'We've made life's very joys our own.'.
குறள்:1194 வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்.

Those well-beloved will luckless prove, Unless beloved by those they love.
குறள்:1195 நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.

From him I love to me what gain can be, Unless, as I love him, he loveth me?.
குறள்:1196 ஒருதலையான் இன்னாது காமம்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது.

Love on one side is bad; like balanced load By porter borne, love on both sides is good.
குறள்:1197 பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.

While Kaman rushes straight at me alone, Is all my pain and wasting grief unknown? .
குறள்:1198 வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.

Who hear from lover's lips no pleasant word from day to day, Yet in the world live out their life,- no braver souls than they!.
குறள்:1199 நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு.

Though he my heart desires no grace accords to me, Yet every accent of his voice is melody.
குறள்:1200 உறாஅர்க்கு உறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.

Tell him thy pain that loves not thee? Farewell, my soul, fill up the sea!.