அதிகாரம்: ஊடலுவகை
The Pleasures of Temporary Variance - Ootaluvakai
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1321 இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.

Although there be no fault in him, the sweetness of his love Hath power in me a fretful jealousy to move.
குறள்:1322 ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.

My 'anger feigned' gives but a little pain; And when affection droops, it makes it bloom again.
குறள்:1323 புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

Is there a bliss in any world more utterly divine, Than 'coyness' gives, when hearts as earth and water join?.
குறள்:1324 புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

'Within the anger feigned' that close love's tie doth bind, A weapon lurks, which quite breaks down my mind.
குறள்:1325 தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.

Though free from fault, from loved one's tender arms To be estranged a while hath its own special charms.
குறள்:1326 உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.

'Tis sweeter to digest your food than 'tis to eat; In love, than union's self is anger feigned more sweet.
குறள்:1327 ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.

In lovers' quarrels, 'tis the one that first gives way, That in re-union's joy is seen to win the day.
குறள்:1328 ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

And shall we ever more the sweetness know of that embrace With dewy brow; to which 'feigned anger' lent its piquant grace.
குறள்:1329 ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.

Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign! That I may still plead on, O night, prolong thy reign!.
குறள்:1330 ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

A 'feigned aversion' coy to pleasure gives a zest; The pleasure's crowned when breast is clasped to breast.