அதிகாரம்: குறிப்பறிதல்
The Knowledge of Indications - Kuripparidhal
குறள் இயல்: அமைச்சியல்
Ministers of State - Amaichiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:701 கூறாமை நோக்கக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்
மாறாநீர் வையக் கணி.

Who knows the sign, and reads unuttered thought, the gem is he, Of earth round traversed by the changeless sea.
குறள்:702 ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்.

Undoubting, who the minds of men can scan, As deity regard that gifted man.
குறள்:703 குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்
யாது கொடுத்தும் கொளல்.

Who by the sign the signs interprets plain, Give any member up his aid to gain.
குறள்:704 குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு.

Who reads what's shown by signs, though words unspoken be, In form may seem as other men, in function nobler far is he.
குறள்:705 குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்
என்ன பயத்தவோ கண்.

By sign who knows not sings to comprehend, what gain, 'Mid all his members, from his eyes does he obtain?.
குறள்:706 அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம்.

As forms around in crystal mirrored clear we find, The face will show what's throbbing in the mind.
குறள்:707 முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான்முந் துறும்.

Than speaking countenance hath aught more prescient skill? Rejoice or burn with rage, 'tis the first herald still!.
குறள்:708 முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்.

To see the face is quite enough, in presence brought, When men can look within and know the lurking thought.
குறள்:709 பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்.

The eye speaks out the hate or friendly soul of man; To those who know the eye's swift varying moods to scan.
குறள்:710 நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்கால்
கண்ணல்லது இல்லை பிற.

The men of keen discerning soul no other test apply (When you their secret ask) than man's revealing eye.