அதிகாரம்: நீத்தார் பெருமை
The Greatness of Ascetics - Neeththaar Perumai
குறள் இயல்: பாயிரவியல்
Prologue - Paayiraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:21 ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு.

The settled rule of every code requires, as highest good, Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood.
குறள்:22 துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.

As counting those that from the earth have passed away, 'Tis vain attempt the might of holy men to say.
குறள்:23 இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு.

Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed, In this world take their stand, in virtue's robe arrayed.
குறள்:24 உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்தது.

He, who with firmness, curb the five restrains, Is seed for soil of yonder happy plains.
குறள்:25 ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி.

Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell Indra, the lord of those in heaven's wide realms that dwell.
குறள்:26 செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்.

Things hard in the doing will great men do; Things hard in the doing the mean eschew.
குறள்:27 சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.

Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way Of all the five,- the world submissive owns his sway.
குறள்:28 நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்.

The might of men whose word is never vain, The 'secret word' shall to the earth proclaim.
குறள்:29 குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தல் அரிது.

Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give,
குறள்:30 அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.

Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give,