அதிகாரம்:
-
குறள் இயல்:
-
குறள் பால்: காமத்துப்பால்