அதிகாரம்: கொடுங்கோன்மை
The Cruel Sceptre - Kotungonmai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:551 கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.

Than one who plies the murderer's trade, more cruel is the king Who all injustice works, his subjects harassing
குறள்:552 வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு.

As 'Give' the robber cries with lance uplift, So kings with sceptred hand implore a gift.
குறள்:553 நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்.

Who makes no daily search for wrongs, nor justly rules, that king Doth day by day his realm to ruin bring.
குறள்:554 கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு.

Whose rod from right deflects, who counsel doth refuse, At once his wealth and people utterly shall lose.
குறள்:555 அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.

His people's tears of sorrow past endurance, are not they Sharp instruments to wear the monarch's wealth away?.
குறள்:556 மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி.

To rulers' rule stability is sceptre right; When this is not, quenched is the rulers' light.
குறள்:557 துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு.

As lack of rain to thirsty lands beneath, Is lack of grace in kings to all that breathe.
குறள்:558 இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்.

To poverty it adds a sharper sting, To live beneath the sway of unjust king.
குறள்:559 முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்.

Where king from right deflecting, makes unrighteous gain, The seasons change, the clouds pour down no rain.
குறள்:560 ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்.

Where guardian guardeth not, udder of kine grows dry, And Brahmans' sacred lore will all forgotten lie.