அதிகாரம்: தெரிந்துவினையாடல்
Selection and Employment - Therindhuvinaiyaatal
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:511 நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்.

Who good and evil scanning, ever makes the good his joy; Such man of virtuous mood should king employ.
குறள்:512 வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து உற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை.

Who swells the revenues, spreads plenty o'er the land, Seeks out what hinders progress, his the workman's hand.
குறள்:513 அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.

A loyal love with wisdom, clearness, mind from avarice free; Who hath these four good gifts should ever trusted be.
குறள்:514 எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்.

Even when tests of every kind are multiplied, Full many a man proves otherwise, by action tried!.
குறள்:515 அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென்று ஏவற்பாற் றன்று.

No specious fav'rite should the king's commission bear, But he that knows, and work performs with patient care.
குறள்:516 செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல்.

Let king first ask, 'Who shall the deed perform?' and 'What the deed?' Of hour befitting both assured, let every work proceed.
குறள்:517 இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்.

'This man, this work shall thus work out,' let thoughtful king command; Then leave the matter wholly in his servant's hand.
குறள்:518 வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்.

As each man's special aptitude is known, Bid each man make that special work his own.
குறள்:519 வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு.

Fortune deserts the king who ill can bear, Informal friendly ways of men his tolls who share.
குறள்:520 நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு.

Let king search out his servants' deeds each day; When these do right, the world goes rightly on its way.