அதிகாரம்: புணர்ச்சிமகிழ்தல்
Rejoicing in the Embrace - Punarchchimakizhdhal
குறள் இயல்: களவியல்
The Pre-marital love - Kalaviyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1101 கண்டுகேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
ஒண்தொடி கண்ணே உள.

All joys that senses five- sight, hearing, taste, smell, touch- can give, In this resplendent armlets-bearing damsel live! .
குறள்:1102 பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
தன்நோய்க்குத் தானே மருந்து.

Disease and medicine antagonists we surely see; This maid, to pain she gives, herself is remedy.
குறள்:1103 தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
தாமரைக் கண்ணான் உலகு.

Than rest in her soft arms to whom the soul is giv'n, Is any sweeter joy in his, the Lotus-eyed-one's heaven?.
குறள்:1104 நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள்.

Withdraw, it burns; approach, it soothes the pain; Whence did the maid this wondrous fire obtain?.
குறள்:1105 வேட் ட பொழுதின் அவையவை போலுமே தோட்
டார் கதுப்பினாள் தோள்.

In her embrace, whose locks with flowery wreaths are bound, Each varied form of joy the soul can wish is found.
குறள்:1106 உறுதோறு உயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு
அமிழ்தின் இயன்றன தோள்.

Ambrosia are the simple maiden's arms; when I attain Their touch, my withered life puts forth its buds again!.
குறள்:1107 தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து உண்டற்றால்
அம்மா அரிவை முயக்கு.

As when one eats from household store, with kindly grace Sharing his meal: such is this golden maid's embrace.
குறள்:1108 வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை
போழப் படாஅ முயக்கு.

Sweet is the strict embrace of those whom fond affection binds, Where no dissevering breath of discord entrance finds.
குறள்:1109 ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
கூடியார் பெற்ற பயன்.

The jealous variance, the healing of the strife, reunion gained: These are the fruits from wedded love obtained.
குறள்:1110 அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் காமம்
செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு.

The more men learn, the more their lack of learning they detect; 'Tis so when I approach the maid with gleaming jewels decked.