அதிகாரம்: புலவி
Pouting - Pulavi
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1301 புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது

Be still reserved, decline his profferred love; A little while his sore distress we 'll prove
குறள்:1302 உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்

A cool reserve is like the salt that seasons well the mess, Too long maintained, 'tis like the salt's excess
குறள்:1303 அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்

'Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved; To leave the grieving one without a fond embrace
குறள்:1304 ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று

To use no kind conciliating art when lover grieves, Is cutting out the root of tender winding plant that droops
குறள்:1305 நலத்தகை நல்லவர்க் கேஎர் புலத்தகை
பூவன்ன கண்ணார் அகத்து

Even to men of good and worthy mind, the petulance Of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace
குறள்:1306 துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று

Love without hatred is ripened fruit; Without some lesser strife, fruit immature
குறள்:1307 ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவ தன்றுகொல் என்று

A lovers' quarrel brings its pain, when mind afraid Asks doubtful, 'Will reunion sweet be long delayed?'
குறள்:1308 நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென் றஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி

What good can grieving do, when none who love Are there to know the grief thy soul endures
குறள்:1309 நீரும் நிழல தினிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது

Water is pleasant in the cooling shade; So coolness for a time with those we love
குறள்:1310 ஊடல் உணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சம்
கூடுவேம் என்ப தவா

Of her who leaves me thus in variance languishing, To think within my heart with love is fond desire