அதிகாரம்: அவர்வயின்விதும்பல்
Mutual Desire - Avarvayinvidhumpal
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1261 வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற
நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல்.

By My eyes have lost their brightness, sight is dimmed; my fingers worn, With nothing on the wall the days since I was left forlorn.
குறள்:1262 இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என் தோள்மேல்
கலங்கழியும் காரிகை நீத்து.

O thou with gleaming jewels decked, could I forget for this one day, Henceforth these bracelets from my arms will slip, my beauty worn away.
குறள்:1263 உரன்நசைஇ உள்ளம் துணையாகச் சென்றார்
வரல்நசைஇ இன்னும் உளேன்.

On victory intent, His mind sole company he went; And I yet life sustain! And long to see his face again!.
குறள்:1264 கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக்
கோடுகொ டேறுமென் நெஞ்சு.

'He comes again, who left my side, and I shall taste love's joy,'- My heart with rapture swells, when thoughts like these my mind employ.
குறள்:1265 காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின்
நீங்கும்என் மென்தோள் பசப்பு.

O let me see my spouse again and sate these longing eyes! That instant from my wasted frame all pallor flies.
குறள்:1266 வருகமன் கொண்கன் ஒருநாள் பருகுவன்
பைதல்நோய் எல்லாம் கெட.

O let my spouse but come again to me one day! I'll drink that nectar: wasting grief shall flee away.
குறள்:1267 புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
கண்அன்ன கேளிர் விரன்.

On the return of him who is as dear as my eyes, am I displeased or am I to embrace (him); or am I to do both?.
குறள்:1268 வினைகலந்து வென்றீக வேந்தன் மனைகலந்து
மாலை அயர்கம் விருந்து.

O would my king would fight, o'ercome, devide the spoil; At home, to-night, the banquet spread should crown the toil.
குறள்:1269 ஒருநாள் எழுநாள்போல் செல்லும்சேண் சென்றார்
வருநாள்வைத்து ஏங்கு பவர்க்கு.

One day will seem like seven to those who watch and yearn For that glad day when wanderers from afar return.
குறள்:1270 பெறின்என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறினென்னாம்
உள்ளம் உடைந்துக்கக் கால்.

What's my return, the meeting hour, the wished-for greeting worth, If she heart-broken lie, with all her life poured forth?.