அதிகாரம்: நிலையாமை
Instability - Nilaiyaamai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:331 நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை.

Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!.
குறள்:332 கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அதுவிளிந் தற்று.

As crowds round dancers fill the hall, is wealth's increase; Its loss, as throngs dispersing, when the dances cease.
குறள்:333 அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல்.

Unenduring is all wealth; if you wealth enjoy, Enduring works in working wealth straightway employ.
குறள்:334 நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி உயிர்ஈரும்
வாளது உணர்வார்ப் பெறின்.

As 'day' it vaunts itself; well understood, 'tis knife', That daily cuts away a portion from thy life.
குறள்:335 நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யப் படும்.

Before the tongue lie powerless, 'mid the gasp of gurgling breath, Arouse thyself, and do good deeds beyond the power of death.
குறள்:336 நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு.

Existing yesterday, today to nothing hurled!- Such greatness owns this transitory world.
குறள்:337 ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
கோடியும் அல்ல பல.

Who know not if their happy lives shall last the day, In fancies infinite beguile the hours away!.
குறள்:338 குடம்பை தனித்துஒழியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு.

Birds fly away, and leave the nest deserted bare; Such is the short-lived friendship soul and body share.
குறள்:339 உறங்கு வதுபோலுஞ் சாக்காடு உறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு.

Death is sinking into slumbers deep; Birth again is waking out of sleep.
குறள்:340 புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு.

The soul in fragile shed as lodger courts repose:- Is it because no home's conclusive rest it knows?.