அதிகாரம்: நடுவு நிலைமை
Impartiality - Natuvu Nilaimai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:111 தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால்
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்.

That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue.
குறள்:112 செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து.

The just man's wealth unwasting shall endure, And to his race a lasting joy ensure.
குறள்:113 நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்.

Though only good it seem to give, yet gain By wrong acquired, not e'en one day retain! .
குறள்:114 தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.

Who just or unjust lived shall soon appear: By each one's offspring shall the truth be clear.
குறள்:115 கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

The gain and loss in life are not mere accident; Just mind inflexible is sages' ornament.
குறள்:116 கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.

If, right deserting, heart to evil turn, Let man impending ruin's sign discern!.
குறள்:117 கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.

The man who justly lives, tenacious of the right, In low estate is never low to wise man's sight.
குறள்:118 சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs, With calm unbiassed equity of soul, is sages' praise.
குறள்:119 சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.

Inflexibility in word is righteousness, If men inflexibility of soul possess.
குறள்:120 வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்.

As thriving trader is the trader known, Who guards another's interests as his own.