அதிகாரம்: இடுக்கணழியாமை
Hopefulness in Trouble - Itukkan Azhiyaamai
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:621 இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வது அஃதொப்ப தில்.

Smile, with patient, hopeful heart, in troublous hour; Meet and so vanquish grief; nothing hath equal power.
குறள்:622 வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.

Though sorrow, like a flood, comes rolling on, When wise men's mind regards it,- it is gone.
குறள்:623 இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படாஅ தவர்.

Who griefs confront with meek, ungrieving heart, From them griefs, put to grief, depart.
குறள்:624 மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.

Like bullock struggle on through each obstructed way; From such an one will troubles, troubled, roll away.
குறள்:625 அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.

When griefs press on, but fail to crush the patient heart, Then griefs defeated, put to grief, depart.
குறள்:626 அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று
ஓம்புதல் தேற்றா தவர்.

Who boasted not of wealth, nor gave it all their heart, Will not bemoan the loss, when prosperous days depart.
குறள்:627 இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.

'Man's frame is sorrow's target', the noble mind reflects, Nor meets with troubled mind the sorrows it expects.
குறள்:628 இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்பம் உறுதல் இலன்.

He seeks not joy, to sorrow man is born, he knows; Such man will walk unharmed by touch of human woes.
குறள்:629 இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன்.

Mid joys he yields not heart to joys' control. Mid sorrows, sorrow cannot touch his soul.
குறள்:630 இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு.

Who pain as pleasure takes, he shall acquire The bliss to which his foes in vain aspire.