அதிகாரம்: உழவு
Farming - Uzhavu
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1031 சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை.

Howe'er they roam, the world must follow still the plougher's team; Though toilsome, culture of the ground as noblest toil esteem.
குறள்:1032 உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ தாற்றாது
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து.

The ploughers are the linch-pin of the world; they bear Them up who other works perform, too weak its toils to share.
குறள்:1033 உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.

Who ploughing eat their food, they truly live: The rest to others bend subservient, eating what they give.
குறள்:1034 பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்
அலகுடை நீழ லவர்.

O'er many a land they 'll see their monarch reign, Whose fields are shaded by the waving grain.
குறள்:1035 இரவார் இரப்பார்க்கொன்று ஈவர் கரவாது
கைசெய்தூண் மாலை யவர்.

They nothing ask from others, but to askers give, Who raise with their own hands the food on which they live.
குறள்:1036 உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
விட்டேம்என் பார்க்கும் நிலை.

For those who 've left what all men love no place is found, When they with folded hands remain who till the ground.
குறள்:1037 தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப் படும்.

Reduce your soil to that dry state, When ounce is quarter-ounce's weight; Without one handful of manure, Abundant crops you thus secure.
குறள்:1038 ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல் கட்டபின்
நீரினும் நன்றதன் காப்பு.

To cast manure is better than to plough; Weed well; to guard is more than watering now.
குறள்:1039 செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து
இல்லாளின் ஊடி விடும்.

When master from the field aloof hath stood; Then land will sulk, like wife in angry mood.
குறள்:1040 இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக் காணின்
நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்.

The earth, that kindly dame, will laugh to see, Men seated idle pleading poverty.