அதிகாரம்: நெஞ்சொடுபுலத்தல்
Expostulation with Oneself - Nenjotupulaththal
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1291 அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீஎமக்கு ஆகா தது.

You see his heart is his alone O heart, why not be all my own?.
குறள்:1292 உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
செறாஅரெனச் சேறியென் நெஞ்சு.

'Tis plain, my heart, that he 's estranged from thee; Why go to him as though he were not enemy?.
குறள்:1293 கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்.

'The ruined have no friends, 'they say; and so, my heart, To follow him, at thy desire, from me thou dost depart.
குறள்:1294 இனிஅன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று.

'See, thou first show offended pride, and then submit,' I bade; Henceforth such council who will share with thee my heart?.
குறள்:1295 பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின்பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு.

I fear I shall not gain, I fear to lose him when I gain; And thus my heart endures unceasing pain.
குறள்:1296 தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு.

My heart consumes me when I ponder lone, And all my lover's cruelty bemoan.
குறள்:1297 நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாஎன்
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு.

Fall'n 'neath the sway of this ignoble foolish heart, Which will not him forget, I have forgotten shame.
குறள்:1298 எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி அவர்திறம்
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு.

If I contemn him, then disgrace awaits me evermore; My soul that seeks to live his virtues numbers o'er.
குறள்:1299 துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் தாமுடைய
நெஞ்சந் துணையல் வழி.

And who will aid me in my hour of grief, If my own heart comes not to my relief?.
குறள்:1300 தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி.

A trifle is unfriendliness by aliens shown, When our own heart itself is not our own!.