அதிகாரம்: இல்வாழ்க்கை
Domestic Life - Ilvaazhkkai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:41 இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

The men of household virtue, firm in way of good, sustain The other orders three that rule professed maintain.
குறள்:42 துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை.

To anchorites, to indigent, to those who've passed away, The man for household virtue famed is needful held and stay
குறள்:43 தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.

The manes, God, guests kindred, self, in due degree, These five to cherish well is chiefest charity.
குறள்:44 பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்.

Who shares his meal with other, while all guilt he shuns, His virtuous line unbroken though the ages runs.
குறள்:45 அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது.

If love and virtue in the household reign, This is of life the perfect grace and gain.
குறள்:46 அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்
போஒய்ப் பெறுவ எவன்.

If man in active household life a virtuous soul retain, What fruit from other modes of virtue can he gain?
குறள்:47 இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை.

In nature's way who spends his calm domestic days, 'Mid all that strive for virtue's crown hath foremost place
குறள்:48 ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து.

Others it sets upon their way, itself from virtue ne'er declines; Than stern ascetics' pains such life domestic brighter shines.
குறள்:49 அறனென்ப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.

The life domestic rightly bears true virtue's name; That other too, if blameless found, due praise may claim.
குறள்:50 வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உநற்யும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.

Who shares domestic life, by household virtues graced, Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed.