அதிகாரம்: கயமை
Baseness - Kayamai
குறள் இயல்: குடியியல்
Miscellaneous - Kudiyiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:1071 மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
ஒப்பாரி யாங்கண்ட தில்.

The base resemble men in outward form, I ween; But counterpart exact to them I've never seen.
குறள்:1072 நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
நெஞ்சத்து அவலம் இலர்.

Than those of grateful heart the base must luckier be, Their minds from every anxious thought are free!.
குறள்:1073 தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான்.

The base are as the Gods; they too Do ever what they list to do!.
குறள்:1074 அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்.

When base men those behold of conduct vile, They straight surpass them, and exulting smile.
குறள்:1075 அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
அவாவுண்டேல் உண்டாம் சிறிது.

Fear is the base man's virtue; if that fail, Intense desire some little may avail.
குறள்:1076 அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
மறைபிறர்க்கு உய்த்துரைக்க லான்.

The base are like the beaten drum; for, when they hear The sound the secret out in every neighbour's ear.
குறள்:1077 ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்
கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு.

From off their moistened hands no clinging grain they shake, Unless to those with clenched fist their jaws who break.
குறள்:1078 சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல்
கொல்லப் பயன்படும் கீழ்.

The good to those will profit yield fair words who use; The base, like sugar-cane, will profit those who bruise.
குறள்:1079 உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்.

If neighbours clothed and fed he see, the base Is mighty man some hidden fault to trace?.
குறள்:1080 எற்றிற் குரியர் கயவரொன்று உற்றக்கால்
விற்றற்கு உரியர் விரைந்து.

For what is base man fit, if griefs assail? Himself to offer, there and then, for sale!.